Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 381
Menu


No­we kłam­stwa w miej­sce sta­rych

Pro­blem lu­stra­cji w woj­sku na­dal nie zo­stał roz­wią­za­ny. Gdy w ostat­nich mie­sią­cach IPN za­brał się za lu­stro­wa­nie wy­so­kich do­wód­ców pol­skiej ar­mii, zno­wu po­ja­wi­ły się no­we kłam­stwa lu­stra­cyj­nych prze­ciw­ni­ków.

Tym­cza­sem brak kom­plek­so­wej lu­stra­cji woj­sko­wych na­dal stwa­rza po­waż­ne za­gro­że­nia dla bez­pie­czeń­stwa na­szych sił zbroj­nych.
W czerw­cu b.r. opi­nia pu­blicz­na do­wie­dzia­ła się, że IPN za­czął lu­stro­wać wy­so­kich ofi­ce­rów pol­skiej ar­mii. Jak za­wsze nie­stru­dzo­na na fron­cie lu­stra­cyj­nym „Ga­ze­ta Wy­bor­cza” roz­pacz­li­wie py­ta­ła: „Czy IPN zdzie­siąt­ku­je do­wódz­two pol­skiej ar­mii?”. 19 czerw­ca b.r. „GW” in­for­mo­wa­ła, że wła­śnie pro­ku­ra­to­rzy IPN wsz­czę­li po­stę­po­wa­nie lu­stra­cyj­ne w spra­wie jed­ne­go z naj­wyż­szych do­wód­ców ze Szta­bu Ge­ne­ral­ne­go Woj­ska Pol­skie­go, alar­mu­jąc, że to już ko­lej­ny wy­so­ki ran­gą ge­ne­rał, któ­ry mo­że zo­stać wy­rzu­co­ny z woj­ska za spra­wą IPN. W ostat­nich ty­go­dniach „GW” kil­ka­krot­nie po­świę­ci­ła swo­je ła­my pro­ble­mo­wi lu­stra­cji woj­sko­wych, usi­łu­jąc wy­wo­łać an­ty lu­stra­cyj­ne emo­cje w pol­skiej ar­mii.

W jed­nym ze swo­ich tek­stów „GW” roz­pacz­li­wie wręcz alar­mo­wa­ła, pod­no­sząc, że: „IPN jed­ne­go po dru­gim oskar­ża o kłam­stwo lu­stra­cyj­ne Oskar­że­nia mo­gą do­tknąć jesz­cze wie­lu, któ­rzy by­li w woj­sku w cza­sach PRL, a dziś sta­no­wią trzon do­wódz­twa”. Czy­ta­jąc tek­sty „GW” moż­na by­ło od­nieść wra­że­nie, że zno­wu za­czął się w Pol­sce, jak pi­sał kie­dyś Le­sław Ma­lesz­ka, ja­kiś lu­stra­cyj­ny apar­the­id, któ­ry tym ra­zem ma ob­jąć na­sze si­ły zbroj­ne. I jak moż­na się do­my­ślać, trze­ba zro­bić wszyst­ko, aby tą „dzi­ką lu­stra­cję” woj­sko­wych szyb­ko za­ha­mo­wać. Jak za­wsze na lu­stra­cyj­ny apel „GW” od­po­wie­dzie­li to­wa­rzy­sze z SLD, do­brze za­pra­wie­ni w bo­jach na lu­stra­cyj­nym fron­cie. 25 czerw­ca Le­szek Mil­ler i Ja­nusz Ze­mke za­ape­lo­wa­li, aby IPN za­prze­stał lu­stra­cji w woj­sku, po­nie­waż go­dzi to w bez­pie­czeń­stwo pań­stwa. Za­po­wie­dzie­li na­wet, że SLD zło­ży za kil­ka dni pro­jekt uchwa­ły w spra­wie za­koń­cze­nia lu­stra­cji w Pol­sce.

Lu­stra­cja w woj­sku

Lu­stra­cja w woj­sku to sku­tek no­we­li­za­cji usta­wy o służ­bie żoł­nie­rzy za­wo­do­wych. W dniu 14 wrze­śnia 2007 r. pre­zy­dent Lech Ka­czyń­ski pod­pi­sał no­we­li­za­cję usta­wy o służ­bie woj­sko­wej żoł­nie­rzy za­wo­do­wych. Wpro­wa­dzi­ła ona obo­wią­zek skła­da­nia oświad­czeń lu­stra­cyj­nych przez ofi­ce­rów na eta­tach puł­kow­ni­kow­skich i ge­ne­ral­skich. Jed­nak od chwi­li wej­ścia jej w ży­cie, woj­sko­wych prak­tycz­nie nie lu­stro­wa­no. IPN nie wy­ra­biał się z bie­żą­cą re­ali­za­cją swo­ich lu­stra­cyj­nych dzia­łań, głów­nie za spra­wą ska­li lu­stra­cji kan­dy­da­tów w wy­bo­rach sa­mo­rzą­do­wych. Mia­ło to rów­nież zwią­zek z trwa­ją­cym w IPN prze­glą­dem akt po b. WSW i Za­rzą­dzie II Szta­bu Ge­ne­ral­ne­go, któ­re w świe­tle obo­wią­zu­ją­cej usta­wy lu­stra­cyj­nej zo­sta­ły za­li­czo­ne do or­ga­nów bez­pie­czeń­stwa ko­mu­ni­stycz­nej PRL. Do­stęp do akt WSW i Za­rzą­du II SG był w za­sa­dzie moż­li­wy do­pie­ro, gdy w 2006 r. zli­kwi­do­wa­no WSI, któ­re by­ły ich dys­po­nen­tem. Po­mi­mo, że ak­ta te by­ły prze­ka­zy­wa­ne do IPN od 2001 r. to WSI w znacz­nej czę­ści za­strze­gła ak­ta współ­pra­cow­ni­ków WSW i Za­rzą­du

II SG, tym sa­mym unie­moż­li­wia­jąc ko­rzy­sta­nie z nich przez In­sty­tut. Sy­tu­acja ule­gła za­sad­ni­czej zmia­nie, gdy w la­tach 2006-2007 sze­fo­wie zre­for­mo­wa­nych służb woj­sko­wych za­czę­li zmie­niać te de­cy­zje. Jed­nak do­pie­ro ich upo­rząd­ko­wa­nie umoż­li­wi­ło IPN-owi bie­żą­ce ko­rzy­sta­nie z nich do we­ry­fi­ko­wa­nia oświad­czeń lu­stra­cyj­nych. Zgod­nie ze zno­we­li­zo­wa­ną usta­wą o służ­bie żoł­nie­rzy za­wo­do­wych, lu­stro­wa­ni są ofi­ce­ro­wie po­wo­ły­wa­ni na naj­wyż­sze funk­cje w si­łach zbroj­nych. We­dług ofi­cjal­ne­go ko­mu­ni­ka­tu rzecz­ni­ka MON Ja­ro­sła­wa Soń­ty, w tym ro­ku pro­wa­dzo­ne przez IPN spra­wy lu­stra­cyj­ne do­ty­czy­ły jed­ne­go puł­kow­ni­ka i pię­ciu ge­ne­ra­łów, spo­śród któ­rych, jak za­zna­czył, „trzech ode­szło już ze służ­by, a wo­bec dwóch na­dal trwa­ją po­stę­po­wa­nia lu­stra­cyj­ne”. Wśród wy­mie­nio­nych przez rzecz­ni­ka MON ge­ne­ra­łów by­li m.?in. by­ły szef szko­le­nia Wojsk Lą­do­wych gen. dyw. Pa­weł Lam­la, za­stęp­ca do­wód­cy i szef szta­bu Wojsk Lą­do­wych gen. dyw. An­drzej Ma­li­now­ski i b. do­wód­ca Po­mor­skie­go Okrę­gu Woj­sko­we­go (POW) gen. bryg. Zyg­munt Du­le­ba oraz szef obro­ny prze­ciw­lot­ni­czej 12. Dy­wi­zji Zme­cha­ni­zo­wa­nej płk. Ry­szard Kret­kow­ski.

Wszy­scy wy­żej wy­mie­nie­ni mie­li w la­tach osiem­dzie­sią­tych współ­pra­co­wać z WSW. Ale to do­pie­ro po­czą­tek pro­ce­su fak­tycz­nej lu­stra­cji w pol­skich si­łach zbroj­nych. Do­ty­czy ona przede wszyst­kim wyż­szej ka­dry do­wód­czej. Obec­nie ma­my w Woj­sku Pol­skim 122 ofi­ce­rów na eta­tach ge­ne­ral­skich (102 z nich to ge­ne­ra­ło­wie) i pra­wie dwa ty­sią­ca puł­kow­ni­ków. To wła­śnie oni za­czy­na­li swo­ją woj­sko­wą ka­rie­rę w la­tach osiem­dzie­sią­tych i to oni mo­gli wejść w re­la­cje z ko­mu­ni­stycz­ny­mi służ­ba­mi spe­cjal­ny­mi Lu­do­we­go Woj­ska Pol­skie­go: WSW i Za­rzą­dem II Szta­bu Ge­ne­ral­ne­go. Hi­sto­ry­cy IPN oce­nia­ją, że ska­la współ­pra­cy z ko­mu­ni­stycz­ny­mi służ­ba­mi w tej gru­pie za­wo­do­wej jest znacz­nie więk­sza niż w in­nych gru­pach pod­le­ga­ją­cych lu­stra­cji. Wska­zu­ją przy tym, że okre­sy 1976-1983 i 1985-1986 by­ły zwłasz­cza dla WSW okre­sa­mi naj­bar­dziej ob­fi­ty­mi, je­śli cho­dzi o licz­bę po­zy­ska­nych do współ­pra­cy taj­nych współ­pra­cow­ni­ków.

Dla­cze­go na­le­ży zlu­stro­wać ar­mię?

Lu­stra­cja woj­sko­wych przez wie­le lat by­ła nie moż­li­wa do zre­ali­zo­wa­nia. Dzia­ło się tak, nie tyl­ko z po­wo­du bra­ku pod­staw praw­nych do jej prze­pro­wa­dze­nia. Przez dwa­dzie­ścia lat nie by­ło po­li­tycz­ne­go con­sen­su­su, aby te­go do­ko­nać. Gdy w 1999 r. po­wstał IPN i za­czął przej­mo­wać ak­ta „woj­sków­ki” dys­po­nu­ją­ce ni­mi WSI zro­bi­ły wie­le, aby jak naj­trud­niej by­ło sko­rzy­stać z nich w przy­szło­ści. Do­ko­na­ne przez gen. Mar­ka Du­ka­czew­skie­go za­strze­że­nia znacz­nej czę­ści za­so­bu po WSW i Za­rzą­dzie II SG, spo­wo­do­wa­ły za­sad­ni­cze trud­no­ści w ko­rzy­sta­niu z nich przez IPN. W re­zul­ta­cie spra­wa lu­stra­cji woj­sko­wych sta­ła się ob­sza­rem dzie­wi­czym. Cie­szyć mo­że za­tem, że IPN wresz­cie mógł za­brać się i za­brał za roz­wią­za­nie trud­ne­go pro­ble­mu, ja­kim jest lu­stra­cja w woj­sku. To na pew­no po­pra­wi bez­pie­czeń­stwo na­szych sił zbroj­nych z kil­ku za­sad­ni­czych po­wo­dów. Po pierw­sze bez­spor­nym jest fakt bli­skiej współ­pra­cy ko­mu­ni­stycz­nych służb woj­sko­wych ze służ­ba­mi so­wiec­ki­mi. By­ła ona znacz­nie głęb­sza niż mia­ło to miej­sce w przy­pad­ku służb cy­wil­nych. Od 1979 r. do cen­tra­li GRU w Mo­skwie tra­fia­ły wszel­kie da­ne na te­mat ope­ra­cyj­nych ak­ty­wów WSW i Za­rzą­du II, któ­re mo­gły zo­stać wy­ko­rzy­sta­ne przez so­wiec­kie służ­by w za­leż­no­ści od ich po­trzeb. Ale w koń­cu lat osiem­dzie­sią­tych sta­ło się coś jesz­cze gor­sze­go. Naj­waż­niej­sze ak­ta WSW zo­sta­ły przez jej ostat­nie­go sze­fa gen. Ed­mun­da Bu­łę zmi­kro­fil­mo­wa­ne a na­stęp­nie znisz­czo­ne, zaś wy­ko­na­ne mi­kro­fil­my tra­fi­ły do Cen­tra­li GRU w Mo­skwie.

Za­pew­ne na prze­ka­za­nych mi­kro­fil­mach by­ły tecz­ki wie­lu puł­kow­ni­ków i ge­ne­ra­łów, peł­nią­cych wy­so­kie sta­no­wi­ska w obec­nych pol­skich si­łach zbroj­nych. To, po­mi­mo upły­wu dwu­dzie­stu lat, na­dal stwa­rza po­waż­ne wy­wia­dow­cze za­gro­że­nia dla pol­skich woj­sko­wych. Dzi­siej­si wy­żsi woj­sko­wi w pol­skiej ar­mii, to po pro­stu gru­pa du­że­go wy­wia­dow­cze­go ry­zy­ka. Ale to stwa­rza rów­nież za­gro­że­nie dla na­szych so­jusz­ni­ków w NA­TO. A po­za tym idea lu­stra­cji mia­ła na ce­lu wpo­je­nie eli­tom pol­skie­go pań­stwa za­sa­dy praw­do­mów­no­ści. Praw­da o związ­kach z ko­mu­ni­stycz­ny­mi służ­ba­mi spe­cjal­ny­mi mia­ła wła­śnie te­mu słu­żyć. Jak mo­gli­śmy się prze­ko­nać wie­le ra­zy w ostat­nich la­tach, z praw­dą w śro­do­wi­sku woj­sko­wym, zwłasz­cza w gru­pie wyż­szych do­wód­ców, któ­rzy za­czy­na­li ka­rie­rę jesz­cze w cza­sach PRL, są spo­re pro­ble­my. To­czą­ce się pro­ce­sy lu­stra­cyj­ne puł­kow­ni­ków i ge­ne­ra­łów rów­nież do­brze po­ka­zu­ją ich sto­su­nek do praw­dy. To ko­lej­ny ar­gu­ment prze­ma­wia­ją­cy za kom­plek­so­wą lu­stra­cją woj­sko­wych.

Jest za­tem od­wrot­nie niż pi­sze „GW” i twier­dzą po­li­ty­cy SLD. To za­nie­cha­nie prze­pro­wa­dze­nia lu­stra­cji w woj­sku bę­dzie za­gra­ża­ło bez­pie­czeń­stwu pań­stwa i je­go sił zbroj­nych. To nie pod­le­ga żad­nej wąt­pli­wo­ści i nie są po­trzeb­ne no­we lu­stra­cyj­ne kłam­stwa w miej­sce sta­rych.


Le­szek Pie­trzak

Były pracownik BBN, zajmował się rosyjską propagandą, jest m.in. współautorem raportu BBN o rosyjskiej propagandzie historycznej opublikowanego przed wizytą W. Putina w Polsce w dniu 1 września 2009r.


Felieton pierwotnie ukazał się Tygodniku "Warszawska Gazeta".

Źródło: radiorp.fm

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Reklama

Jakiej pracy szukasz?   Gdzie?      
 
Oferty pracy
powered by Jobrapido
   
zawód, stanowisko, słowo kluczowe   miejscowość lub województwo    

              Wiadomości            Wydarzenia             Świat                Polityka                 Gospodarka                   Sport                     Waszym zdaniem                   Styl życia                                                         

 

stat4u

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo