Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 381
Menu


Kim pan jest, pa­nie Si­kor­ski?

Czy Ra­do­sław Si­kor­ski miał kie­dy­kol­wiek kon­tak­ty z bry­tyj­ski­mi służ­ba­mi? Kto fi­nan­so­wał je­go na­ukę w Wiel­kie Bry­ta­nii, je­go wy­jaz­dy do Afga­ni­sta­nu i in­nych kra­jów oraz kto był pa­tro­nem je­go ka­rie­ry w tym kra­ju?

Dla­cze­go na po­cząt­ku lat 90-tych wi­ce­mi­ni­ster obro­ny na­ro­do­wej Rado­sław Si­kor­ski czę­ściej kon­tak­to­wał się z bry­tyj­ską am­ba­sa­dą w War­sza­wie niż ze swo­im szefem?

Szef MSZ po raz ko­lej­ny na­ra­ził wi­ze­ru­nek Pol­ski na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Nie ma mie­sią­ca, aby nie oby­ło się bez skan­da­lu w kie­ro­wa­nym przez nie­go re­sor­cie spraw za­gra­nicz­nych. Ra­do­sław Si­kor­ski nie tyl­ko nie bro­ni in­te­re­sów na­sze­go kra­ju, lecz tak­że ro­bi wszyst­ko, aby za­szko­dzić Pol­sce na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Pro­mo­wa­nie pu­bli­ka­cji po­ka­zu­ją­cej Po­la­ków ja­ko na­ród an­ty­se­mi­tów, szmal­cow­ni­ków i zło­dziei ży­dow­skie­go mie­nia, w chwi­li gdy róż­ne krę­gi ży­dow­skie pod­no­szą spra­wę re­sty­tu­cji mie­nia, nie wy­da­je się już przy­pad­kiem.

Kil­ka dni te­mu dzien­nik ?Rzecz­po­spo­li­ta? ujaw­nił, że 10 lip­ca cen­tra­la MSZ na­ka­za­ła pod­le­głym so­bie pla­ców­kom pro­mo­wa­nie książ­ki ?In­fer­no of cho­ices. Po­land and ho­lo­caust?. Oka­za­ło się też, że re­sort MSZ nie tyl­ko wy­ku­pił na pniu ca­ły na­kład książ­ki w ofi­cy­nie ?Rytm?, lecz tak­że za­mó­wił na­wet jej do­druk. Ta an­giel­sko­ję­zycz­na po­zy­cja to wy­bór do­ku­men­tów i tek­stów hi­sto­rycz­nych po­świę­co­nych sto­sun­ko­wi Po­la­ków do Ho­lo­kau­stu. Wspo­mnia­na pu­bli­ka­cja za­wie­ra m.?in. tek­sty hi­sto­ry­ków, któ­rzy od lat zaj­mu­ją się wą­skim wy­cin­kiem hi­sto­rii pol­skich Ży­dów, kon­cen­tru­jąc się je­dy­nie wo­kół prze­ja­wów pol­skie­go an­ty­se­mi­ty­zmu, za­rów­no przed, w cza­sie, jak i po woj­nie. W za­sa­dzie za­wód hi­sto­ry­ka słu­ży im tyl­ko ja­ko na­rzę­dzie do eks­plo­ra­cji ko­lej­nych po­kła­dów pol­skie­go an­ty­se­mi­ty­zmu. Dla pod­nie­sie­nia ran­gi pu­bli­ka­cji zna­lazł się w niej Wła­dy­sław Bar­to­szew­ski ? to­war eks­por­to­wy rzą­dzą­cej PO. Jak za­tem moż­na by­ło są­dzić po spi­sie tre­ści, wspo­mnia­na pu­bli­ka­cja po­ka­zu­je pol­skie spo­łe­czeń­stwo wy­łącz­nie przez pry­zmat po­staw an­ty­se­mic­kich, uzna­nych za naj­bar­dziej ty­po­we w na­szym spo­łe­czeń­stwie. Nie by­ło­by w tym nic dziw­ne­go, gdy­by od­bior­cą pu­bli­ka­cji był krąg ba­da­czy za­in­te­re­so­wa­nych ży­dow­ską prze­szło­ścią. Jed­nak nie wia­do­mo z ja­kich po­wo­dów szef MSZ uznał książ­kę za naj­lep­szą do pro­mo­wa­nia Pol­ski za gra­ni­cą i zle­cił jej dys­try­bu­cję na­szym pla­ców­kom dy­plo­ma­tycz­nym i kon­su­lar­nym.

Gdy spra­wa wy­szła na jaw i oka­za­ło się, że pro­mo­wa­na przez MSZ książ­ka po­ka­zu­je Po­la­ków wy­łącz­nie ja­ko an­ty­se­mi­tów, szmal­cow­ni­ków i zło­dziei ży­dow­skie­go mie­nia, rzecz­nik MSZ Mar­cin Bo­sac­ki nie był w sta­nie na­wet kla­row­nie wy­ja­śnić, jak do te­go do­szło i cze­mu ma słu­żyć pro­mo­cja tej pu­bli­ka­cji. Bo­sac­ki je­dy­nie wy­ce­dził, że książ­kę re­ko­men­do­wał izra­el­ski In­sty­tut Yad Va­shem. Za­brzmia­ło to dość ko­micz­nie, bo to tak, jak­by izra­el­ski MSZ py­tał się na­sze­go IPN-u, ja­ka pu­bli­ka­cja na­da­je się do pro­mo­cji Izra­ela za gra­ni­cą? A ten za­re­ko­men­do­wał­by książ­kę hi­sto­ry­ków izra­el­skich po­cho­dze­nia pa­le­styń­skie­go, któ­rzy opi­su­jąc naj­now­szą hi­sto­rię Izra­ela od po­cząt­ku je­go po­wsta­nia, skon­cen­tro­wa­li się wy­łącz­nie na izra­el­skiej prze­mo­cy wo­bec Pa­le­styń­czy­ków.

Skan­da­le Si­kor­skie­go nisz­czą Pol­skę

Spra­wa pro­mo­cji an­ty­pol­skiej pu­bli­ka­cji ?In­fer­no of cho­ices. Po­land and ho­lo­caust? nie bu­dzi­ła­by po­dej­rzeń, gdy­by by­ła pierw­szą te­go ty­pu, ja­ką fir­mo­wał Ra­do­sław Si­kor­ski. By­ło ich znacz­nie wię­cej. War­to wspo­mnieć tyl­ko o nie­któ­rych. Gdy w stycz­niu 2007 r. trwa­ły pra­ce Ko­mi­sji We­ry­fi­ka­cyj­nej ds. WSI, Ra­do­sław Si­kor­ski był po­li­tycz­nym pro­mo­to­rem gen. Mar­ka Du­ka­czew­skie­go, usi­łu­jąc za­pew­nić ge­ne­ra­ło­wi mięk­kie lą­do­wa­nie w po­sta­ci sta­no­wi­ska re­zy­den­tu­ry pol­skie­go wy­wia­du woj­sko­we­go w Pe­ki­nie ? jed­nym z naj­waż­niej­szych obec­nie miejsc dla wszyst­kich wy­wia­dów świa­ta. Si­kor­ski ro­bił to w sy­tu­acji, gdy na ge­ne­ra­le cią­ży­ła od­po­wie­dzial­ność za wszyst­kie pa­to­lo­gie i prze­stęp­stwa lu­dzi WSI, któ­ry­mi kie­ro­wał w la­tach 2001-2005.

14 grud­nia 2011 Si­kor­ski pod­pi­sał pol­sko-ro­syj­ską umo­wę o ma­łym ru­chu gra­nicz­nym, ja­ki bę­dzie od­by­wał się po­mię­dzy ro­syj­skim ob­wo­dem ka­li­nin­gradz­kim a czę­ścią Po­mo­rza, War­mii i Ma­zur. Do­pro­wa­dza­jąc do pod­pi­sa­nia tej umo­wy, Si­kor­ski otwo­rzył Ro­sja­nom furt­kę w sys­te­mie nie tyl­ko pol­skie­go bez­pie­czeń­stwa, lecz tak­że UE. Dzię­ki moż­li­wo­ści prze­miesz­cza­nia się na ob­szar Pol­ski, a tym sa­mym UE, Ro­sja­nie zy­ska­li znacz­nie szer­sze moż­li­wo­ści eks­por­tu swo­je­go szpie­go­stwa i prze­stęp­czo­ści. To umo­wa nie­wąt­pli­wie roz­mon­to­wu­ją­ca gra­ni­cę unij­nej stre­fy.

W lu­tym 2012 r. MSZ Si­kor­skie­go sfi­nan­so­wa­ło wy­da­nie se­rii ko­mik­so­wej ?Cho­pin New Ro­man­tic?, któ­ry miał słu­żyć Am­ba­sa­dzie Pol­skiej w Ber­li­nie do pro­mo­wa­nia Pol­ski wśród nie­miec­kiej mło­dzie­ży. Pro­mo­cja te­go peł­ne­go wul­ga­ry­zmów pseu­do-dzie­ła by­ła wy­jąt­ko­wo szko­dli­wym dla Pol­ski przed­się­wzię­ciem. Re­sort MSZ wy­dał na ten cel po­nad 30 ty­się­cy Eu­ro. W lip­cu 2005r. oka­za­ło się, że kie­ro­wa­ny przez mi­ni­stra Ra­do­sła­wa Si­kor­skie­go MSZ od wie­lu mie­się­cy ha­mu­je fi­nan­so­wa­nie Po­lo­nii w kra­jach b. ZSRR. Nie prze­ka­za­nie przez MSZ do­ta­cji dla pol­skich or­ga­ni­za­cji kul­tu­ral­no-oświa­to­wych na Wscho­dzie spo­wo­do­wa­ło, że wie­le z nich mu­sia­ło ogra­ni­czyć swo­ją dzia­łal­ność lub cał­ko­wi­cie ją za­wie­sić. Sy­tu­acja ta do­tknę­ła w szcze­gól­no­ści po­lo­nij­ne me­dia, jak rów­nież sto­wa­rzy­sze­nia fi­nan­su­ją­ce na­ukę pol­skich dzie­ci i mło­dzie­ży. W tym wy­pad­ku mie­li­śmy do czy­nie­nia z po­gwał­ce­niem ar­ty­ku­łu 6., Kon­sty­tu­cji RP któ­ry mó­wi, że pań­stwo pol­skie po­win­no wspie­rać Po­la­ków za gra­ni­cą w utrzy­my­wa­niu łącz­no­ści kul­tu­ro­wej z oj­czy­zną. Za­da­nie to na­sze pań­stwo mo­że wy­ko­ny­wać, wspie­ra­jąc m.?in. pol­skie or­ga­ni­za­cje, wy­daw­nic­twa i pol­skie me­dia, któ­re ist­nie­ją w kra­jach, gdzie za­miesz­ku­je Po­lo­nia.

To je­dy­nie nie­któ­re przy­pad­ki dzia­ła­nia Ra­do­sła­wa Si­kor­skie­go na szko­dę pol­skie­go pań­stwa. Ale w ostat­nich la­tach by­ło ich znacz­nie wię­cej.

Co bu­dzi wąt­pli­wo­ści

Pew­ne jest jed­no, że ciąg ta­kich zda­rzeń w pol­skim MSZ co­raz bar­dziej wy­da­je się nie­przy­pad­ko­wy. Ukła­da­ją się one w pew­ną spój­ną ca­łość po­li­ty­ki sze­fa pol­skie­go MSZ. Z jed­nej stro­ny po­li­ty­ka ta to po­wstrzy­my­wa­nie się od wszel­kich dzia­łań in­ter­wen­cyj­nych, gdy na­ru­sza­ny jest wi­ze­ru­nek Pol­ski, cze­go przy­kła­dem jest np. cał­ko­wi­ty brak re­ak­cji na pu­bli­ka­cje w pra­sie ro­syj­skiej o pol­skich obo­zach śmier­ci, w któ­rych gi­nę­li czer­wo­no­ar­mi­ści. Z dru­giej stro­ny w ra­mach po­li­ty­ki sze­fa re­sor­tu spraw za­gra­nicz­nych do­cho­dzi do sy­tu­acji i zda­rzeń kom­pro­mi­tu­ją­cych Pol­skę i ob­ni­ża­ją­cych jej pre­stiż na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. W przy­pad­ku pro­mo­cji pu­bli­ka­cji ?In­fer­no of cho­ices. Po­land and ho­lo­caust? mo­że­my mó­wić o dzia­ła­niach po­gar­sza­ją­cych po­zy­cję Pol­ski wo­bec co­raz sil­niej­szych rosz­czeń, kie­ro­wa­nych pod ad­re­sem Pol­ski ze stro­ny wie­lu śro­do­wisk ży­dow­skich.

Być mo­że od­po­wiedź na py­ta­nie: dla­cze­go tak się dzie­je, znaj­du­je się w skom­pli­ko­wa­nym ży­cio­ry­sie Ra­do­sła­wa Si­kor­skie­go. A ten sta­wia wie­le py­tań, na któ­re ni­g­dy nie mo­gli­śmy po­znać od­po­wie­dzi. Ale kil­ka z nich trze­ba jesz­cze raz po­sta­wić w kon­tek­ście ostat­nich in­cy­den­tów w pol­skim MSZ. Czy Ra­do­sław Si­kor­ski miał kie­dy­kol­wiek kon­tak­ty z bry­tyj­ski­mi służ­ba­mi? Kto fi­nan­so­wał je­go na­ukę w Wiel­kiej Bry­ta­nii, je­go wy­jaz­dy do Afga­ni­sta­nu i in­nych kra­jów oraz kto był pa­tro­nem je­go ka­rie­ry w tym kra­ju? Dla­cze­go na po­cząt­ku lat 90-tych wi­ce­mi­ni­ster obro­ny na­ro­do­wej Ra­do­sław Si­kor­ski czę­ściej kon­tak­to­wał się z bry­tyj­ską am­ba­sa­dą w War­sza­wie niż ze swo­im sze­fem? Dla­cze­go wy­stą­pie­nie sze­fa pol­skie­go MSZ na ber­liń­skiej kon­fe­ren­cji w ubie­głym ro­ku pi­sał bry­tyj­ski ?dy­plo­ma­ta??

Te py­ta­nia to wy­pad­ko­wa za­le­d­wie czę­ści ta­jem­nic kry­ją­cych się za po­sta­cią Ra­do­sła­wa Si­kor­skie­go. Wszyst­kie one skła­da­ją się na to naj­waż­niej­sze py­ta­nie: Kim Pan jest Pa­nie Si­kor­ski, sko­ro nie dzia­ła Pan w in­te­re­sie Pol­ski?

 

Le­szek Pie­trzak

Doktor historii. Były pracownik Urzędu Ochrony Państwa (1990-2000). Były Pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zajmował się rosyjską propagandą, jest m.in. współautorem raportu BBN o rosyjskiej propagandzie historycznej opublikowanego przed wizytą W. Putina w Polsce w dniu 1 września 2009r. Wykładowca akademicki.
Felieton pierwotnie opublikowano w Tygodniku Warszawska Gazeta (24 sierp­nia 2012r.)

 

Źródło: radiorp.fm

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Reklama

Jakiej pracy szukasz?   Gdzie?      
 
Oferty pracy
powered by Jobrapido
   
zawód, stanowisko, słowo kluczowe   miejscowość lub województwo    

              Wiadomości            Wydarzenia             Świat                Polityka                 Gospodarka                   Sport                     Waszym zdaniem                   Styl życia                                                         

 

stat4u

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo